Afişler

Luwian Studies’in bazı önemli bulguları A2 yada A3 formatındaki farklı posterler üzerinde görselleştirilmiştir. İlginizi çeken posterlere ulaşmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz!


211 Poster Reconstruction of Troy

MÖ 1200 civarında İlion ve Troia’nın yeniden rekonstrüksiyonu (59.4 x 42 cm)

Tarihsel kaynaklardan tasvirler temelinde, Antik Çağ ile Orta Çağ edebiyatından alıntılar ve bir sanatçının yorumuyla Troia. © Christoph Haußner

Troia’nın günümüzde bilinen arkeolojik sit merkezi sadece kraliyete ait yukarı şehirden oluşur. Şehrin kendi büyük olasılıkla yukarı şehrin aşağısındaki alüvyon ovasında yer alıyordu. Kalıntıları taşkın ovasının çökeltilerinin beş metre kadar altında bulunur. Antik Çağ’dan Orta Çağ’a kadar çeşitli kaynaklarda Troia, en gelişmiş dönemindeki haliyle tasvir edilmiştir. Bu alıntıların bazıları afişte de sunulmuştur. Sanatsal rekonstrüksiyon bu alıntıları temel almıştır.


001 Poster Map of Western Asia Minor

Bronz Çağ sonunda Batı Anadolu (29.7 x 42 cm)

MÖ 2. binyılda Batı Anadolu’da bilinen 340 yerleşim yerinin yanı sıra taşkın ovalarının, maden kaynaklarının ve ticaret yollarının yer aldığı harita. © Eberhard Zangger

Luwian Studies Vakfı’ndaki bilim adamları birkaç yıl boyunca yürüttükleri literatür araştırmaları sonucunda Hitit Krallığı’nın batısında 340 yerleşim yerini tespit etmiş ve kayıt altına almıştır. Bu yerlerin sadece ikisi – Troia ve Beycesultan – büyük ölçüde kazılmış ve Batı dillerinde bu konuda yayınlar yer almıştır.


700 Poster Sea Peoples

TMÖ 1200 civarında Deniz Kavimleri ve çağdaşları (59.4 x 42 cm)

Mısır’da bulunan mezar resimleri ve sırlı çanak çömlek temelinde Geç Bronz Çağı’nda Doğu Akdeniz bölgesinden insanların dış görünümünün rekonstrüksiyonu. © Rosemary Robertson

Etnik gruplar arasında cilt rengi, saç stili, giysi ve silah açısından farklılıklar söz konusuydu. Mısır’da bulunan mezar resimlerindeki ve boyalı çanak çömleklerdeki tasvirler oldukça spesifik olup savaşçıların rekonstrüksiyonu çok ayrıntılı bir şekilde gerçekleştirilebilmiştir.


821 Poster The End of the Aegean Bronze Age

Ege Coğrafyası için Önerilen Yeni Model ve Mevcut Model (29,7 x 42 cm)

Bronz Çağı sonunda var olan kültürlerin dağılımını gösteren mevcut model ile önerilen yeni model arasında keskin şematik bir karşılaştırma. © Eberhard Zangger

Ege’de Bronz Çağı (yukarıda) için kullanılmakta olan şu andaki modelin tarihi 1920’li yıllara kadar geri gitmektedir. Bu modele göre Ege coğrafayasında üç uygarlık (Miken, Minos ve Kiklat), Orta Anadolu’da ise Hitit İmparatorluğu var olmuştu. Hitit İmparatorluğu ile Miken küçük krallıkları arasında kalan geniş bölgede kayda değer bir kültür yoktu. Bu, zengin maden yataklarının yanı sıra son derece verimli, ekilebilir toprakların da bu bölgede yer aldığının bilinmesine – ve bu toprakların orta yerinde de dünyanın en ünlü arkeolojik sit alanı olan Troia şehrinin bulunmasına rağmen, böyle kabul edilmiştir. – Bronz Çağı sonu için önerilen yeni model de Anadolu’nun batısında uzun süreden beri varlıkları bilinen küçük krallıkları da göz önünde bulundurulmuştur. “Luvi Uygarlığı” kavramı bu bölgede Orta ve Geç Tunç Çağı’nda yaşamış halkları ve coğrafyayı kapsamaktadır.


917 Poster Luwian Hieroglyphs

Luvi Hiyeroglifleri (42 x 29.7 cm)

Hitit İmparatorluğu’ndan günümüze kalan en iyi korunmuş Büyük Kaya Yazıtı. © Oculus Illustration GmbH 

Boğazköy’de (Hattuşa) 2 numralı odanın iç batı kesiminde bulunan bu Luvi hiyeroglif yazıtı, Güney Kale alanında 1988 yılında yapılan kazılarda keşfedildi. Yaklaşık 4 metre genişliğinde, 1,8 metre yüksekliğinde olup, Hitit İmparatorluğu döneminden kalma en iyi korunmuş yazıtdır. Hiyeroglifler de alışılmış olduğu gibi işaretler kireç taşı üzerinde birer kabartma gibi görünmektedirler. Metin sağ üst köşeden başlar, ardından öküz ile pulluk sürer gibi bustrofedon şeklinde uzanır. İkinci satırda (soldan sağa) oval semboller ile birlikte sekiz tanrı gösterilir. Üçüncü satırda sivri dağ semboller ile tanınan şehir adları listelenmiştir. Büyük Kral Şuppiluliuma bahsedilen bu şehirleri fethetmiş olmalıdır; fakat bu isimle hangi büyük kralın düşünüldüğü anlaşılamamıştır. İlki (MÖ. 1355−1320), İkincisi (MÖ. 1205−1192).


901 Poster Chronological Table

MÖ 1450-1150 arasında Doğu Akdeniz bölgesindeki kültürlerin kronolojik çizelgesi (42 x 29.7 cm)

MÖ 1450-1150 arasında Doğu Akdeniz bölgesindeki ülkelerin kronolojik çizelgesi ve tek tek kralların dönemleri. © Eberhard Zangger

Bu çizelge ilk olarak 1994’te yayınlanmış, başlangıçta eleştirilmiş olmasına rağmen benzer bir şekliyle başka yerlerde de yayınlanmıştır. O dönemde hata payı beş yıl civarındaydı, günümüzde bu pay iki yıl civarına inmiştir. Bazı olayların tam tarihini tespit etmek bile mümkündür. Bu zaman çizelgesinde aynı zamanda Batı Anadolu halklarının Suriye’ye ve Güneydoğu Asya’ya ne zaman ve nasıl saldırdıkları (kırmızı oklar) ve birleşik Grek ordularının saldırılarına nasıl uğradıkları (mavi oklar) gösterilmiştir.


822 Poster Reception History

Troia Savaşı konusundaki görüşlerin tarihi (29.7 x 42 cm)

Son 3000 yılda Troia Savaşı’yla Bronz Çağı’nın sonlarındaki olayların yazılı anlatımı ve aktarımı. © Eberhard Zangger

Troia’nın yıkılmasından sonra şehrin anısı çeşitli şekillerde muhafaza edilmekle kalmadı, Troia konusunda gelişen tutku ve Troia’yı yüceltme geleneği Shakespeare’in zamanına kadar sürdü. Zaman ekseni boyunca Troia yanlısı tarihçiler ve araştırmacılar sağ tarafta verilmiştir. Osmanlı ordusunun Viyana’yı kuşatmasından sonra Avrupa’da kasti olarak Troia’yı ve Antik Çağ kaynaklarını hafife alan yeni bir dünya görüşü geliştirildi ve bu görüş geçerli olmaya devam etmektedir.


222 Poster Satellite Image

Doğu Akdeniz’in uydu görüntüsü (42 x 29.7 cm)

Doğu Akdeniz bölgesindeki ülkelerin abartılı topografyası. © Anton Balazh / Shutterstock

Bu görüntüde Anadolu’nun üç kıtanın ve dört denizin kesiştiği yerdeki konumu görülebilir. Anadolu, dört bir taraftan kaynaklanan kültürlerin etkisi altında kalmıştır. Ancak bölgenin karmaşık coğrafi şartları, protohistorya döneminde çeşitli şehir devletleri ve küçük krallıklar şeklinde bir siyasi yapıya izin vermiştir. Tarih çağlarında ise Anadolu çeşitli imparatorluklara sahne olmuştur.


134 Poster Dardanelles

Çanakkale Boğazı’na giriş (42 x 29.7 cm)

Çanakkale Boğazı’na girişin dikey olarak abartılı, 2,5-D görüntüsü: doğuda Kaz Dağı, batıda Samothraki adasının (Semadirek) Marmara Zirvesi vardır.

Coğrafi bilgi sistemi, Ege Denizi’nde gemiyle seyredenlerin Kaz Dağı ile Samothraki adasının zirvesinden nasıl yararlanmış olabileceğini göstermeye yardımcı olur. Açık havada her iki dağ uzak bir mesafeden bile gözükür ve bahar aylarında zirveleri genelde karla kaplıdır. “Herkül’ün Sütunları” teriminin, Greklerin dünya görüşünün MÖ 6. yüzyılda genişlemesiyle Cebelitarık Boğazı için kullanılmaya başlamadan önce burası için kullanılmış olması mümkündür.


050 Poster Cross-Section trough Troy

Troia ve İlion’un kesiti (42 x 29.7 cm)

Troia ovası ile Hisarlık’taki yukarı şehrin stratigrafik profili. © Eberhard Zangger

Bu görüntüde Hisarlık tepesinin bilinen çökelti dizisi ile aşağısındaki taşkın ovasındaki çökelti dizisi ilk defa bir arada sunulmuştur. Dikey eksen on kat abartılmıştır. Stratigrafi çalışmaları sonucunda günümüz yüzeyinin 5-6 metre altına ulaşan sondaj deliklerinde çeşitli insan yapımı nesneler ve mimari kalıntılar içeren bir çökelti katmanı bulunmuştur. Çeşitli bulgulardan dolayı asıl Troia şehrinin kalıntılarının burada bulunduğu anlaşılmaktadır.


227 Poster Archaeological Sites Google Earth

MÖ 2. binyılda Batı Anadolu’daki höyükler (42 x 29.7 cm)

MÖ 2. binyılda Batı Anadolu’da bilinen 16 höyüğün düşey hava fotoğrafları. © Google, Digital Globe ve CNES/Astrium

Google Earth tarafından sunulan düşey hava fotoğrafları MÖ 2. binyıla ait yerleşim yerlerinin nasıl göründüğünü açık bir şekilde gösterir. İnsanlar neredeyse daima nehirlere veya verimli ovalara yakın olan yerlerde daha yoğun olarak yaşardı. Yerleşim höyüklerinin çapı 100-500 metre, yüksekliği de 5-25 metre arasındadır. Birçok yer binlerce yıl boyunca iskân edilmişti. Evlerin kerpiç duvarları zamanla yerle bir olup üzerine yeni yapılar inşa edildiği için tepeler oluşur.


245 Poster Luwian Tell Sites GIS

Batı Anadolu’daki höyükler (42 x 29.7 cm)

MÖ 2. binyılda Batı Anadolu’daki höyüklerin konumunun ArcGlobe Coğrafi Bilgi Sistemi yoluyla elde edilen 2,5-D görüntüsü. © Fabian Müller

Luwian Studies Vakfı’nda görevli olan arkeolog Serdal Mutlu, 2. binyılda Batı Anadolu’da var olan 340 yerleşim yerinin coğrafi koordinatlarını tam olarak belirlemiştir. Bu konumlar daha sonra Fabian Müller tarafından coğrafi bilgi sistemine aktarılmıştır. Bu konumlar burada doğudan batıya 2,5-D görüntü şeklinde sunulmuştur. Topografik bilgiler Shuttle Radar Topographic Mission Data (SRTM) ve NASA Blue Marble: Next Generation’dan elde edilmiştir.