Luwian Studies’in hedefleriLuwian Studies, merkezi İsviçre’de olan bağımsız, özel ve kâr amacı gütmeyen bir vakıftır. Vakfın tek amacı, Anadolu’nun batısında MÖ 2. binyılda var olan kültürler konusunda yürütülecek araştırmaları desteklemektir. Luwian Studies’in temel tezi, MÖ 2. binyılda günümüz Türkiye’sinin batısında, bugüne kadar büyük ölçüde ihmal edilen büyük bir kültürün var olduğudur. Bu kültür daha dikkatli bir şekilde incelenip ele alındığında, Bronz Çağı’nın sonunu hazırlayan olayların kronolojisi konusuna farklı yorumlar getirilebilecektir. Vakıf, Ege’nin protohistorik haritasındaki eksikleri tamamlayabilmek için Luvi yerleşimleri konusunda doğru ve kapsamlı araştırmaların yürütülmesini teşvik etmeyi amaçlar. Luwian Studies’in çalışmalarına ilgi duyan ve araştırmalara faal olarak katılmak isteyen herkes aramıza katılabilir.

Politika ve ekonomi

Merkezi İsviçre’de bulunan özel ve kâr gütmeyen bir vakıf olan Luwian Studies, federal devletin denetimine tabidir. Ticaret siciline kayıtlı olup, İsviçre’deki yardım amaçlı vakıfların çatı kuruluşu olan proFonds’un faal bir üyesidir. Burada anlatılan araştırma sonuçlarının çoğu, 1991 yılından beri tamamıyla özel olarak finanse edilir ve burada sunulan bakış açıları ulusal çıkarlar ve araştırma kurumlarından tamamen bağımsızdır. Vakfın tek amacı, Anadolu’nun batısında MÖ 2. binyılda var olan kültürleri konu alan araştırmaların desteklenmesidir. Vakıf bu amaçla politikacılar ve iş dünyasının ileri gelenleriyle temas ederek Türkiye’den ve dünyanın başka yerlerinden arkeologların Luvi yerleşimlerinin araştırılması konusunda teşvik edilmelerini amaçlar. Doğru yerlerde – nerede kazı yapılması gerektiği konusunda çok net fikirlere sahibiz – yapılacak birkaç sondaj Ege’nin protohistoryası konusunda mevcut bilgileri tamamlamak açısından yeterli olacaktır. Ayrıca Türkiye’den araştırmacıların Troia’da, Hisarlık tepesinin altındaki alüvyon ovasında daha ayrıntılı araştırmalar yapmasını ve Geç Bronz Çağı’na ait şehrin yer altındaki kalıntılarını bulmak amacıyla bilimsel yöntemlere başvurmasını öneriyoruz.

Geçmişe bakış

Luwian Studies’in kapatmaya çalıştığı bu bilgi eksikliği, muhtemelen geçmişte Avrupa ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki çekişmelerden kaynaklanmış ve zaman içinde gelişmiştir. Bilimsel bir disiplin dalı olarak arkeoloji, Avrupa o dönemde güçlü olan Osmanlı İmparatorluğu’yla rekabet etmeye çalışırken biçimlenmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünün üzerinden üç kuşak geçtikten sonra bu döneme ait çekişmeler unutulmuştur. Günümüzde ise araştırma tarihindeki bu bilimsel boşluklar, gelecek nesiller için fırsatlar sunar. Geçmişte Ege’nin protohistorya ve eski Yakın Doğu araştırmaları uzmanlarından bazıları, Türkiye’nin batısında MÖ 2. binyılda, bugüne kadar büyük ölçüde ihmal edilmiş bir kültürün var olduğunu savunmuştur. Ancak Luvi kültürünün varlığına işaret eden birçok ipucu yine de sistematik olarak araştırılmamıştır.

Disiplinler arası bir çalışma

Geçmişin araştırılmasına odaklanan disiplinler coğrafya yahut dil bölgelerine (Mısır bilimi, Eski Grek dili ve edebiyatı araştırmaları, Eski Yakın Doğu çalışmaları vb.), zamansal dönemlere (protohistorya, Eski Çağ tarihi, vb.) ve içeriğe (mimari tarih, filoloji, sanat tarihi vb.) göre gruplara ayrılır. Bilim yüz yıldan uzun bir süredir uzmanlaşmaya doğru bir gelişim göstermektedir. Gözlemler spesifik hale geldikçe, bilimsel başarı da o kadar yüksek olur. Ancak ayrıntılara odaklanmak, büyük resmi görmeyi engelleyebilir. Karmaşık tarihsel olayların rekonstrüksiyonunun başarılı olabilmesi için, uzmanlık alanının sınırları dışına çıkıp farklı alanlarla işbirliği yapmak gerekir.

Jeoarkeoloji

Luwian Studies Vakfı’nın başkanı jeolog Eberhard Zangger, 1982 yılından beri Doğu Akdeniz’de arkeolojik sit merkezlerindeki bilimsel araştırmalar konusunda uzmanlaşmıştır. İnsanlarla çevre gelişimi arasındaki tarihsel etkileşimin rekonstrüksiyonu 1970’lerden beri jeoarkeoloji olarak tanımlanır. Eberhard Zangger, ABD’de Standford Üniversitesi ve İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’ndeki bilimsel araştırmaları çerçevesinde İolkos, Mykenai, Tiryns ve Pylos dâhil olmak üzere Geç Bronz Çağı’na ait çeşitli sarayların çevresindeki arazinin rekonstrüksiyonunu gerçekleştirmiştir. Kendisine ait bir kısım bilimsel yayınları burada bulabilirsiniz.

Sonuçlar

Luwian Studies Vakfı bu internet sitesinde Bronz Çağı sonundaki olayların nasıl gelişmiş olabileceği üzerine kapsamlı bir proje sunmaktadır. Bu rekonstrüksiyon, Doğu Akdeniz’in çevresinde yer alan neredeyse bütün ülkelerde otuz yıla yaklaşan saha çalışmalarında elde edilmiş tecrübeleri temel alır. Bunun yanı sıra sekiz binden fazla bilimsel yayın da değerlendirmeye alınmıştır. Bu yayınların en önemlilerinden bazılarını burada bulabilirsiniz. Bu bilgilere dayanarak, Bronz Çağı’nın sonu konusunda deneme niteliğinde bir kronolojiyi sunmamız mümkündür.

Şimdi sıra sizde

Luwian Studies’in çalışmalarına faal olarak katılmak istediğiniz takdirde, bunun için farklı yollar mevcuttur. Eğer gazeteciyseniz ya da bilimle uğraşıyorsanız ve bu konuda bir şeyler kaleme almak istediğiniz için belirli noktalar konusunda daha ayrıntılı bilgilere ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size internet sitesinin kapsamına girmeyen konularda da bilgiler vermekten memnunluk duyacağız. Mümkün olduğu kadar çok yorumu dikkate almaya çalışacağız. Bilim insanıysanız ve Luwian Studies kapsamında gerçekleştirilebilecek bir araştırma projesi için bir öneriniz varsa da bizimle temas edebilirsiniz. Eğer politikacıysanız, arkeologların Türkiye’nin batısında sondaj araştırmaları yapmasına izin verilmesini destekleyebilirsiniz. Ve eğer iş dünyasının önde gelen isimlerinden biriyseniz, Luwian Studies’e finansal destek sağlayabilirsiniz.