Quintus SmyrnaeusQuintus Smyrnaeus MS 3. yüzyılda, Homeros’un stiliyle kaleme aldığı, Posthomerica adlı epik anlatının bir versiyonunu yazar. Quintus bu eserle İlyada ile Odysseia arasındaki zamansal boşluğu kapatmaya çalışır. Troia ile ilgili anlatımlarının birçok detayı, dikkat çekici bir şekilde kazı buluntuları ile uyuşmaktadır.

Elimizdeki Bilgiler

Quintus Smyrnaeus muhtemelen MS 3 yüzyılda yaşamış olan bir Grek şairidir. Günümüze kadar ulaşan tek eseri, Posthomerica (Τὰ μεθ’ Ὅμηρον) adlı bir destanıdır. Eser Latince adıyla bilindiği gibi, şair de Latince adı olan Quintus Smyrnaeus ile bilinir. Quintus, Troia ile ilgili efsaneleri kitabında işlerken birçok kaynak kullanmış, ama kaynaklarının isimlerinden bahsetmemiştir.

Eseri Homeros’un İlyada’sının devamı niteliğinde olup Homeros’a göre Troia Savaşı’nın sona erdiği yerden başlar. Quintus, 14 kitap ve 8772 dizeden oluşan eserinde Troia’nın düşüşünden Odysseia’nın başlangıcına kadar savaşın son birkaç haftasında gerçekleşen efsanevi olayları işler. Eser birbirini takip eden, birbirinden az ya da çok bağımsız hikâyelerden oluşur. Quintus’un destanının ele geçen tek elyazması, Kardinal Basilios Bessarion tarafından 1460 civarında Calabria bölgesinin Otranto şehrinde bulunmuş olup, ilk kez 1504 yılında Venedik’te Aldus Manutius’un matbaasında yayınlanmıştır.

Öneriler

Troia’nın kalıntıları çamurun altında kaldı

Quintus, İlyada ve Odysseia’da anlatılan olayların arasındaki zamansal boşluğu kapatmayı hedefler. Bu sebeple kelime dağarcığı, dil, sözdizimi, ölçü ve ritm, kompozisyon ve anlatım biçimi açısından Homeros’u taklit eder. Homeros gibi Quintus da eserinde insanlara, diyaloglara ve eylemlere odaklanır. Eserde Troia’nın topografyası ve çevresi ile ilgili sonuçlara varılmasına izin verecek çok az bilgi vardır ve genelde şehrin nitelikleri şeklinde sunulmuştur. Örneğin Troia için “surları güçlü” (9.538) ve “devasa surları olan” (12.94) denir.

Quintus’un eseriyle kazı buluntuları sonucunda ortaya çıkmış bilgiler arasında benzerliklerin olması, yazarın bu tür bilgilere nasıl sahip olduğu sorusunu akla getirmektedir. Örnek olarak yazar Mikenlerin, Troialıların saldırılarından korunmak için ülkelerinde büyük surlar ve kuleler inşa ettiklerinden bahseder (14.633). Bu yapılar, Miken döneminde Yunanistan’da MÖ 1250’lerde inşa edilen kiklopik surlar olabilir. Quintus başka bir yerde de, Troialıların bir kuşatmadan dolayı nasıl hazırlık yaptıklarını anlatır:

Yeme ve içme konusunda da herhangi bir sıkıntımız yok.
Zengin Priamos’un sarayında depolanmış erzak
Daha uzun sürelerle çok sayıda insanı
Ve üç kat büyüklüğünde bir ordu
Yardımımıza yetişecek olsa
Onları da beslemeye yeterlidir.

Quintus, 10.20‐25 (James)

Bu satırlar, MÖ 1250’li yıllarda (bazı arkeologlara göre MÖ 1300’ler) Troia VIh’nın yıkılmasından sonra, Troia VIIa’nın mimari yapısını yansıtır. Bu dönemde, konut zeminlerinin altında büyük depolama kapları yerleştirilmiştir. Quintus ayrıca dramatik bir dille, zafer kazanan Greklerden söz ederken “Her taraftan Troialı kadınları getirdiler” der (14.11). Bu satırlar da Pylos’da bulunan bir Linear-B tabletinde yer alan bilgilerle paralellik gösterir; bu tablette Batı Anadolulu kadınların tekstil atölyelerinde işçi olarak çalıştırıldığı belirtilir.

Ancak en belirgin paralellik, kazı buluntularıyla değil, Platon’la söz konusu olandır. Quintus, eserinin son satırlarında, Grekler tarafından yıkılmasından sonra Troia yıkıntılarının kaderini anlatır:

Poseidon dünyayı derinliklerine kadar yırtıp açtı
ve devasa miktarda suyun, çamurun ve kumun
topraktan fışkırmasını sağladı.
Olanca gücüyle Siegion’u salladı, yıyılar gümbürdedi,
Dardanya’nın temelleri sallandı. O devasa kale
denizin altında kaldı, açılan toprağın içinde kayboldu.
Deniz geri çekildiğinde
geriye bir tek kum kaldı.

Quintus, 14.646‐653 (James)

Bu şiddetli su baskınına çok benzeyen bir olay Platon’un Timaios adlı eserinin 25d bölümünde de yer alır.

Bibliografya

Baumbach, Manuel und Silvio Bär (eds.) (2007): “Quintus Smyrnaeus: Transforming Homer in Second Sophistic Epic.” Millennium-Studien 17, Walter de Gruyter, Berlin, 1-501.
Gärtner, Ursula (2010): Quintus von Smyrna: Der Untergang Trojas. Edition Antike 2, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2 vols., 1-294 and 1-315.
Lloyd-Jones, Hugh (1969): “Review of Frederick M. Combellack: The War at Troy: What Homer Didn’t Tell.” Classical Review, New Series 19 (1), 101.
Maciver, Calum Alasdair (2012): Quintus Smyrnaeus’ Posthomerica – Engaging Homer in Late Antiquity. Brill, Leiden, 1-224.
Schmidt, Ernst Günther (1999): “Quintus von Smyrna – der schlechteste Dichter des Altertums?” Phasis I, 139-150.
Wilamowitz-Moellendorff, Ulrich von (1905): Die griechische Literatur und Sprache. 1. Die griechische Literatur des Altertums. Die Kultur der Gegenwart. Ihre Entwicklung und ihre Ziele. P. Hinneberg, Berlin/Leipzig, 1-236.


Maalesef kahramanlık destanının yaşlılık dönemi çocuklaşır ve Smyrnalı Quintus’un Posthomerica’sında rezil hale gelir. Quintus Homeros’un şiirlerine okulda okutulan önemsiz kahramanlık hikayelerinden pasajlar katar; kahkahalar attıracak düzeyde saçmalıklar olmasa, can sıkıcı tekrarlar insanı uykuya sevk ederdi.

Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff 1905, 216

Geç dönem Grek epik şairleri arasında Quintus açık ara en kötüsüdür. Sunduğu ruhsuz taklitler, en ufak bir canlılıktan yoksundur.

Hugh Lloyd-Jones 1969, 101

Çoğunluğun görüşlerini özetleyecek olursak, Antik Çağın en korkunç şairi olan Quintus’un ilham perileri tarafından – kendisinin belirttiği gibi (12.308) – epik bir şair olarak görevlendirilmiş olması ne kadar korkunç bir hatadır.

Ernst Günther Schmidt 1999, 141

Bir şiir konusundaki bir kitaba onunla ilgili olumsuz yorumları sunarak başlayıp, daha sonra bu görüşleri kendi yenilikçi araştırmaları yoluyla çürütmek, standart dışı klasik metinlerin yeniden değerlendirilmesinde klişeleşmiş bir yöntem haline gelmiştir.

Calum Alasdair Maciver 2012, 24

Bu şiir inanılmaz derecede görmezden gelinmiştir.

Calum Alasdair Maciver 2012, 26